Ter overdenking 236

FISCALE CURIOSA
Sinds jaren volg ik de fiscale rechtspraak niet meer, maar soms dienen zich pikante bijzonderheden aan, waard te worden gesignaleerd. Onder het motto Satanisten, vrijmetselaars en de fiscus schreef Aertjan Grotenhuis in NRC Handelsblad (11-11-05) een lezenswaardig artikel over de problemen die CDA-politici hebben met toepassing van normale fiscale regels op een hen onwelgevallige heidense beroepsopleiding.
Wat is er aan de hand? Sommige Tweede-Kamerleden van het CDA hebben er moeite mee dat kerk en staat in Nederland gescheiden zijn. Op papier erkennen ze dit beginsel natuurlijk wel, maar van de praktische consequenties hebben ze geen idee. Zo kunnen ze zich niet voorstellen dat in het belastingrecht sympathieke en weerzinwekkende religies op dezelfde manier worden behandeld. Dat bleek toen de Tweede-Kamerleden Van Vroonhoven-Kok en Omtzigt (van beiden overigens nooit eerder iets vernomen) in een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden lazen dat de Belastingdienst onder omstandigheden aftrekposten van heksen accepteert. Ze haastten zich hun partijgenoot staatssecretaris Joop Wijn met vragen lastig te vallen.
Dit wilden de kamerleden weten: 1. Kan een opleiding tot heks afgetrokken worden van de belasting? 2. Acht u deze opleiding nuttig voor het verwerven van de competenties op de arbeidsmarkt? (wat een afschuwelijk Nederlands, H.Mo.) 3. Heeft het ministerie van OCW, de Belastingdienst of enige andere instantie deze opleiding tot heks erkend? 4. Zo deze studie gericht is op het vervullen van een beroep (voorwaarde voor studiekostenaftrek), welk beroep is dat? Zijn hiervoor bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, H.Mo.) vacatures voorhanden? (zie Vakstudienieuws 3-11-05, punt 51.11)
De beantwoording van deze vragen kostte de staatssecretaris weinig moeite. De uitgaven voor de opleiding tot heks vallen onder scholingskosten. Een belangrijk deel van de opleiding is gewijd aan alternatieve geneeswijzen. [1] De heks in kwestie wilde haar activiteiten bovendien uitbreiden door workshops te gaan geven over de Middeleeuwen en hekserij. De met de optredens behaalde opbrengsten zijn uiteraard als inkomen belast. Conclusie van de bewindsman: vakkennis opdoen en daarmee geld verdienen, leidt tot fiscale aftrek. Wat de vragen 3 en 4 betreft: de Belastingdienst erkent geen opleidingen of cursussen, en de vraag of er vacatures zijn is voor de aftrek niet van belang.           “Een christelijke achtergrond helpt bij het gruwen van heksen”, schrijft Grotenhuis en hij vervolgt: “Duizend christelijke basisscholen hebben vorige maand de kinderboekenweek geboycot om het thema magie en de aandacht voor de Harry Potter-reeks. [2] Als magie in verhalen al zoveel beroering wekt, dan moet de serieuze beoefening van witte en zwarte varianten helemaal de kat in de gordijnen jagen. Dat is ook het geval, zoals blijkt uit de ophef die de CDA-fractie in de Tweede Kamer maakt over de aftrekpost die de Belastingdienst aan een Friese heks toekende. Voor priesters met een mijter die wijn in bloed veranderen is fiscale erkenning vanzelfsprekend. Priesters met een puntmuts, die dat soort kunststukjes uithalen, vallen wat de christen-democraten betreft in de categorie ‘niet serieus’.” Aldus Grotenhuis.
Het is duidelijk dat fiscaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen het ene ‘tovergeloof’ en het andere. Zo zijn bijvoorbeeld ook giften aan de Kerk van Satan fiscaal aftrekbaar. ‘Satanisten’ melden dat schenkingen aan de Grotto (afdeling) van de Kerk van Satan door de Belastingdienst als aftrekpost zijn geaccepteerd. Voor de religieuze onderbouwing verwijst Grotenhuis naar de website www.satanisme.nl.
Toch blijft een belangrijk punt onopgehelderd. Of het accepteren van de aftrekpost berust op een officiële erkenning als ‘goed doel’ valt niet na te gaan. Staatssecretaris Wijn heeft namelijk, ondanks druk uit de Tweede Kamer, geweigerd zijn lijst met 16.000 fiscaal erkende goede doelen openbaar te maken! Ik zie vol verwachting uit naar nieuwe kamervragen.

[1]           Aan de uitspraak van de rechtbank ontleen ik: “Cursisten leren alle magische handelingen spreuken en heksenhandelingen. Verder leren zij genezen en werken met kruiden en kruidenmiddelen, werken met geneeskrachtige stenen, runen maken en ermee orakelen, werken met energieën van bomen en planten, wichelen en pendelen”. […] De cursist mag zich pas na afronding van de opleiding volleerd of erkend heks noemen.
[2]           Zoek met Google bijvoorbeeld naar de woordcombinatie hekserij en Knevel.

Categorieën:Overdenkingen