Ter overdenking 300

Ter overdenking 300

Prins Bernhard was een schelm die jarenlang ongehinderd zijn gang kon gaan. Na de Lockheed-affaire werden hem weliswaar enkele ceremoniële functies ontnomen maar tot strafrechtelijke vervolging kwam het niet. Een tweede omkoopschandaal (de Northrop-affaire) werd door Den Uyl verdonkeremaand, waarmee een koningscrisis werd voorkomen. Dit alles is onder andere door Anet Bleich’s biografie over Den Uyl weer eens in de publiciteit gekomen.
De positie van Bernhard was in feite onaantastbaar en wie van autoriteiten wilde weten welke strapatsen de prins legaal kon uithalen, kreeg nul op het rekest. Zo wilde ik een paar jaar geleden van het ministerie van Financiën vernemen welke belastingvrijstellingen voor leden van het Koninklijk in heden en verleden hebben gegolden. Onderstaande e-mail dateert uit 2004, toen de prins nog in leven was. Hij overleed 1 december van dat jaar.

Aan het Ministerie van Financiën
Afdeling voorlichting

Geachte dames en heren,
Op 20 april j.l. keek en luisterde ik naar het televisieprogramma Hoge Bomen, waarin vrienden van prins Bernhard aan het woord kwamen. Als fiscaal meelevende belastingplichtige deden de volgende passages bij mij enkele vragen rijzen. Transcript:
T. Hildebrand: “Hij (prins Bernhard, H.Mo.) vindt racen leuk…hij kijkt ook altijd televisie…en is Ferrari-gek.”
E, v.d. Beugel: “Hij begon al zich bijna te barsten te rijen met de auto voordat-ie zelfs maar verloofd was met de prinses.”
T. Hildebrand: “Hij heeft zelf ook een Ferrari. Hij heeft altijd een Ferrari…Het Koninklijk Huis betaalt geen BPM en geen BTW. En dat zijn de grote posten. Dus hij krijgt die auto voor het kale bedrag en krijgt daar ook nog de fabriekskorting op. Dus als-t-ie dat ding dan heeft, en hij rijdt er twee jaar in en hij verkoopt ‘m …op een jachtpartij of zo, aan een jongen die meejaagt of een vriendje of een halfvriendje, dan ziet-ie nog kans om daar even vlot een tonnetje aan te winnen… Dat vindt-ie leuk …is ook leuk…”
Mijn vragen:

  1. Welke subjectieve en objectieve belastingvrijstellingen hebben sinds 1945 gegolden voor leden van het Koninklijk Huis?
  2. Vallen of vielen de door de heer Hildebrand genoemde vrijstellingen daar ook onder?

Uw bericht zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
H. Mobach

 Het antwoord: Geachte heer Mobach,
Hartelijk dank voor uw e-mail. U kunt de gevraagde informatie vinden in artikel 40 van de Grondwet. U kunt de Grondwet nalezen op http://www.wetten.overheid.nl. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
J.J.C. Sprenger,
Directeur Centrale Directie voorlichting

Op mijn herhaalde verzoeken concreet geformuleerde vragen van een concreet antwoord te voorzien, werd niet ingegaan. Meer dan een nietszeggende verwijzing naar de Grondwet zat er niet in. Ook bij de Belastingdienst was het devies: Makkelijker kunnen we het de prins niet maken, wel steeds leuker.

Categorieën:Overdenkingen