Ter overdenking 250

Biecht 2006

  • Ik het gchemeenschap gchehad, Eerwaarde. Met een vrouwspersön. En ik het een condöm omme daan.
  • Omdat ge aids hebt, Zoon?
  • Nee, ik het gcheen aids, Eerwaarde.
  • Da’s nie zo best, Zoon. As ge een condöm gebruikt, moedde ge wèl eers aids hebbe, hè?
  • Jawel, Eerwaarde. Zel ik voor zörgchen.

(Wim de Bie, maandag 24 april 2006, internetpagina bieslog)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tips voor magisch cijferen
Op donderdag 4 mei a.s. om twee minuten en drie seconden over 0.1.00 uur is het:
01:02:03 04-05-06
Dit ziet er merkwaardig uit. Overigens is er geen reden dit tijdstip met bijzondere verontrusting tegemoet te zien.
Anders ligt dit bij de getallencombinatie waarover Lodewijk Dros bericht in Trouw (24-04-06). Hij weet te melden dat lijders aan hexakosioihexekontahexafobie door angstgevoelens worden overmand als ze worden geconfronteerd met het getal 666. Omdat ik me afvroeg of dit uit 28 letters bestaande woord werkelijk bestaat, heb ik het opgezocht via Google. Na het uiteindelijk foutloos te hebben getypt, kreeg ik onder verwijzing naar Openbaring 13:18 als omschrijving: “de christelijke angst voor het getal 666”.
Deze fobie heb ik een paar jaar geleden al eens uitvoerig beschreven in aflevering nr. 38. In Openbaringen 13 wordt voorspeld dat “niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft van het beest”, met als klap op de vuurpijl vers 13, in de Statenvertaling luidend: ”Hier is de wijsheid: die het verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal eens menschen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” Die berekening is nu weer actueel omdat de datum 6 juni 2006 de cijfercombinatie 06-06-06 oplevert. Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat de stellen die 6 juni a.s. als trouwdatum hebben gekozen, weten dat 666 staat voor ‘het getal van het Beest’ ofwel de Antichrist.
Het oecumenische blad Kerk in Den Haag (mei/juni 2006, nr. 86) gaat er wat dieper op in. In de bezettingstijd werd het getal 666 wel opgevat als een gecodeerde persoonsnaam. De idee was dat ‘het einde der tijden’ was aangebroken, want Adolf Hitlers achternaam leverde het gevreesde getal op volgens het systeem A=100, B=101, C=102, enzovoort. De Haagse dominee D.A. van den Bosch schreef er in 1940 een populair boek over: “666-Het getal eens menschen”. Sprekend over ‘de antichrist’ hekelde hij daarin ‘goochelarij met bijbelteksten’. Dat ‘vlijtige puzzelaars’ in het getal 666 ‘den naam van de Rijkskanselier van Duitschland’ zagen, verwierp hij. Niettemin arresteerden de Duitsers hem en brachten hem over naar kamp Amersfoort. Daar overleed hij, als eerste predikant in gevangenschap, aan dysenterie. In de Duinzichtkerk in Den Haag bevindt zich een gebrandschilderd raam ter herinnering aan ds Van den Bosch. Onder in het raam houdt de predikant, gekleed in een soldatenjas van het kamp Amersfoort, zijn gewraakte boek omhoog met op het titelblad 666.
Op internet blijven intussen de lijders aan hexakosioihexekontahexafobie actief. Op de website
http://home.wanadoo.nl/henryv/666cond.html wordt de werkwijze van satan toegelicht aan de hand van wat wordt genoemd “VOORBEELDEN VAN (ONDERBEWUSTE) 6, 66 EN 666 CONDITIONERING”. Als afschrikwekkend voorbeeld wordt de ING-bank aan de Phoenixstraat te Delft genoemd. Bij binnenkomst – zo lees ik – confronteert het rode tapijt de nietsvermoedende klant met zes stippen. Welke boodschap probeert de bank met deze vloerbedekking uit te dragen? Ik blijf alert.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
Dat Calvijn hier indertijd zo’n succes had moeten we zeker verklaren uit onze calvinistische achtergrond.

Categorieën:Overdenkingen