Ter overdenking 282

Over EO-censuur en NCRV-filter
Dat de EO snijdt in natuurdocumentaires is al jaren bekend en eigenlijk ook wel begrijpelijk. Gelovigen zouden in de war kunnen raken als je ze vertelt dat mens en chimpansee 99 procent van hun genen gemeen hebben. De NCRV was zich in de jaren dertig al van dit soort gevaren bewust en liet vragen rondom scheppingsdagen, evolutie, e.d. daarom behandelen door één belijdende allesweter, Joh. C. Francken. De door hem uitgesproken teksten zijn gelukkig bewaard gebleven en bijeengebracht in een 442 pagina’s tellende foliant onder de veelzeggende titel Veel vragen…één antwoord. Het werkje is alleen antiquarisch verkrijgbaar; we leven nu eenmaal in een slappe tijd. De alfabetische rangschikking van de behandelde onderwerpen (zie onderstaand fragment uit het zaakregister) maakt duidelijk dat hier een meesterbrein aan het woord is, voor wie geen zee te hoog gaat.
Wat vraten roofdieren vóór de zondeval? Ik citeer: “De leeuw, die het groene uitspruitsel naar luid van Genesis 1:30 at, had naar Goddelijke ordening het daarvoor geschikte tandenstelsel ontvangen.” Maar dat verandert na Adams misstap: “Nu grijpt dit dier voortaan naar prooi en in langzame, maar zékere verwording gaat zijn lichaam zich aanpassen aan de nieuwe voedingswijze, zoals wij ook, als we onze oogen maar open hebben, de langzame verwording zien, die in de schepping doorwerkt, als de verwildering er is.”
Ter overdenking 282Nog een prangende vraag op blz. 46: ”Is er vóór den Zondvloed ook regen op aarde geweest? Ik citeer verkort: “Er staat in Genesis 2 : 6: toen had het nog niet geregend. De planten vereischen echter een zekere mate van vochtigheid, welnu, de Schepper beschikte die in de vorm van een damp die den ganschen aardbodem bedekt.” NB: Van dauw is in Genesis 2 :6 geen sprake. Men zij hier voorzichtig.
Andere behandelde vragen:
– Hoe kwam Elia aan water op den berg Karmel?
– Zijn schietgebeden geoorloofd?
– Is God ook in de hel?
– Hoe zijn de hooge leeftijden der menschheid van voor den Zondvloed te verklaren?
– Kan het kwaad dat we pauweveeren in huis hebben? (ik denk: alleen als ze van dominee Pauwe zelf zijn)
– Is invoering van den zomertijd niet een inbreuk op Gods wetten in het natuurlijk leven?
Wie over dit alles meer wil weten aarzele niet contact met mij op te nemen. Ik bezit namelijk de derde, volledig herziene en sterk aangevulde druk uit september 1940, en beschik dus over – het enig juiste – antwoord!

Categorieën:Overdenkingen