Ter overdenking 284

ALLAHMACHTIG
Bisschop Tiny Muskens is weer eens in het nieuws. Hij bepleitte ooit afschaffing van het celibaat, bleek voorstander van condoomgebruik ter voorkoming van aids en ook zijn idee dat het stelen van een brood geoorloofd moet zijn als mensen honger hebben, bleef niet onopgemerkt. Ik herinner mij dat Wolkers tegen Muskens zei: “Als u paus wordt, word ik katholiek.” Adriaan van Dis vertrouwde de bisschop tijdens dezelfde bijeenkomst toe: “Als ik drie glazen wijn op heb wil ik altijd katholiek worden”. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Muskens’ laatste trouvaille om ‘God’ te vervangen door ‘Allah’ zijn populariteit onder de literatoren zal vergroten. In NRC Handelsblad geeft Joost Zwagerman voorbeelden van de praktische gevolgen die het spectaculaire voorstel van de bisschop voor onze kunst en literatuur met zich brengt.
Ik citeer:”Onze culturele canon zal op de schop moeten. Hoe moeten we Het lam Gods (1432) van de gebroeders van Eyck duiden als Muskens in de St. Baafskathedraal te Gent de bordjes komt verhangen en de triptiek voortaan Het lam Allah’s zal moeten gaan heten. […]
Uitgevers van Hollandse mystici en katholieke volksschrijvers zullen vrijwel zeker een woede opwekken waarbij de Deense cartoonrellen zullen verbleken. Wat te denken van een hertaling volgens Muskens’ wens van het geloofscredo van Gerard Reve? “Allah is even zondig als ik, en behoeft evenzeer door mij te worden verlost als ik door Hem.” Iemand die beweert dat Allah een Ziel in nood is die door een devote schrijver wel van Zijn zielepijn zal worden verlost – moslims horen het nu al in Teheran donderen. […]
Hoe leggen wij uit dat één van de beste essayisten van de twintigste eeuw, Karel van het Reve, in Nederland de hoogste literaire onderscheiding, de PC Hooftprijs, ontving mede vanwege zijn essay De ongelofelijke slechtheid van het Opperwezen? Vervang in dat essay God door Allah en Van het Reve schiet in één keer Rushdie voorbij: “Onder de mensen vindt Allah (..) alleen zijn evenknie in figuren van het soort Idi Amin.” Die uitspraak lijkt door de ommunting ineens sterk op wat het jonge PvdA-raadslid Ehsan Jami in Trouw over Allah beweerde. Jami vergeleek de wreedheid van Mohammed met die van Saddam Hussein. […]
Boektitels zullen hun vertrouwde betekenis verliezen. Wie kan zich een voorstelling maken van de inhoud van Geert Maks bestseller Hoe Allah verdween uit Jorwerd? De arme Mak zal ook direct bewaking moeten krijgen, want fundamentalisten houden er niet van dat Allah überhaupt ergens op aarde wordt gesitueerd. Hoe waagt de ketter Mak het om Allah in de Friese boerenpolder te laten verschijnen en verdwijnen! […]
De beroemde versregel van Willem Kloos citeren zal ook een linke en subversieve bezigheid worden: Ik ben Allah in het diepst van mijn gedachten. Wie het hardop zegt, begaat volgens islamieten een onvergeeflijke zonde: het is absoluut ondenkbaar en verboden jezelf gelijk te stellen aan Allah, die niet af- of uit- of ingebeeld mag worden. […]
Muskens’ goed bedoelde voorstel zal niet leiden tot een beter begrip tussen moslims en christenen, maar zal het begin zijn van grimmige godsdiensttwisten. Niet alleen schrijvers, maar ook lezers van literatuur zullen in het verzet moeten gaan, strijdend voor God en vaderland. Pardon, dat moet natuurlijk zijn, voor Allah en vaderland.”
(Complete artikel God, Allah en ander ongemak door Joost Zwagerman in NRC Handelsblad 16-08-07)

Categorieën:Overdenkingen