Ter overdenking 38

Als e-mail adres koos ik skepsis.nl. Via de onderverdeling Skeptische teksten en Religie kwam ik op 666 – Het getal van het beest. Daarachter bleek een artikel schuil te gaan met de   intrigerende titel HITLER OF HOENDERLOO. Mijn belangstelling was gewekt. Het bleek boeiende lectuur die een voorval uit de oorlogsjaren weer in mijn herinnering terugbracht.

In de oorlog twijfelde ik niet aan de overwinning van de geallieerden. God stond immers aan onze kant. In de kerk zongen we: “De Heer zal opstaan tot den strijd; Hij zal zijn haters wijd en zijd, Verjaagd, verstrooid doen zuchten”. Wat wil een mens nog meer?
Toch is er een moment geweest waarop ik als bijbelvaste tiener aan het twijfelen werd gebracht. Op zekere dag stond een oudere broer van een van mijn vriendjes onder aan de trap met een opengeslagen bijbel. Hij wilde niet boven komen, maar ik moest wel even naar hem luisteren. En vervolgens las hij enkele passages voor uit het boek Openbaringen, teksten waaruit – na zijn toelichting – moest blijken dat ‘het einde der tijden’ was aangebroken en dat Hitler de antichrist was. Dit viel af te leiden uit Openbaringen 13, waarin wordt voorspeld dat “niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft van het beest” of – zoals het in de Statenvertaling staat – “het getal zijns naams” draagt. Daarna kwam de klap op de vuurpijl, hoofdstuk 13 vers 18, luidend: “Hier is de wijsheid: die het verstand heeft berekene het getal van het beest; want het is een getal eens menschen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
Die berekening, zo werd mij voorgehouden, was eenvoudig. Pas de volgende sleutel toe: A=100, B=101, C=102, enzovoort, en de naam Hitler geeft als uitkomst 666 (107 + 108 + 119 + 111 + 104 + 117). Het bewijs leek dus geleverd: Johannes voorspelde tweeduizend jaar geleden al de heerschappij van Hitler over de wereld.

Ik was destijds uiteraard niet in staat veel steekhoudends tegen dit telwerk in te brengen. Afgezien van mijn leeftijd mag als verklaring bovendien gelden dat we werden opgevoed in een leer die wel eens is aangeduid als ‘een schrikbewind van verzinsels’.
Het interessante van het genoemde artikel HITLER OF HOENDERLOO is nu, dat daaruit blijkt dat de angst voor het getal 666 nog steeds actueel is, vooral in Amerika. Zo liet Reagan, die na zijn presidentschap verhuisde naar Californië, 666 St.Cloud Drive, zijn adres veranderen in 668 St. Cloud Drive. Daarnaast zijn er in de VS fundamentalisten die door het vercijferen van namen proberen de mensen angst aan te jagen. Een Nederlander die wilde aantonen dat dit gegoochel met cijfers onzin is, heeft nu een computerprogramma geschreven dat van elk gegeven woord kan nagaan of ‘het Getal van het Beest’ erin verstopt zit. Met de ‘Hitler-sleutel’ (A=100, B=101…) blijken ook bisschop Bomers, Sherlock Holmes, Joost van den Vondel enzovoorts (allemaal namen van zes letters) tot het getal 666 te leiden. Een bevrijdende ontdekking.
In Amerika hebben fundamentalisten berekend dat de computer een uitvinding van de duivel moet zijn. Let op! Daarvoor wordt weer een andere sleutel gehanteerd. Ga uit van de formule A = 1 x 6 = 6, B = 2 x 6 = 12, C= 3 x 6 = 18, enzovoort, en pas deze toe op het woord computer: de uitkomst is 666. Deze sleutel levert een groot aantal treffers op. Behalve persoonsnamen als Kissinger, Horatius en Confucius, zijn ook de plaatsnamen interessant. Genoemd worden onder andere: Jeruzalem, Berchtesgaden en ….HOENDERLOO.

Ik sluit af met een spreekwoord van Henk Bosch van Drakestein, dat mij vandaag te binnen schoot: Vele groten maken een kleintje.

Categorieën:Overdenkingen