Ter overdenking 227

CITAAT VAN DE WEEK
“De man is eerst geschapen, daarna de vrouw. Dat moet zijn gevolgen hebben.”
Deze monumentale uitspraak viel te beluisteren in het radioprogramma De Ochtenden (8 september 2005, radio 1, 9.00 tot 10.00 uur) uit de mond van Wim Kolijn, voorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Dit naar aanleiding van de beslissing van de rechter, dat de SGP geen staatssubsidie mag krijgen zolang zij haar vrouwelijke leden blijft discrimineren. Een bescheiden succes voor het Clara Wichmann Instituut. [1]
            Het genoemde EO-programma kende meer hoogtepunten. Er werd gediscussieerd tussen SGP-ers die verschillend denken over de plaats die vrouwen in de samenleving innemen ‘krachtens de scheppingsordening’. Volgens die ‘ordening’ is de vrouw weliswaar gelijkwaardig aan de man, maar niet gelijkgesteld ‘in roeping’. Een fascinerend jargon, waar ik nooit op uitgekeken raak.
Voorzitter Wim Kolijn twijfelt niet aan zijn gelijk: Wat God zegt is belangrijker dan wat de rechter zegt. De bijbel geeft duidelijke richtlijnen in de zogenaamde ‘zwijgteksten’. Zie 1 Corinthiërs 14, vers 34: “dat uwe vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.” Ik voeg er nog aan toe: Colossenzen 3, vers 18, een passage die ik mijn vader menigmaal aan tafel heb horen voorlezen en waarbij mijn moeder zich wel eens afvroeg volgens welk rooster die tekst nu alweer aan de beurt was. “Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere”, klonk het dan. In mijn herinnering werd tegen onderdrukt gegniffel niet opgetreden.
De discussie voor de EO-microfoon j.l. donderdag, heeft mij zeer gesticht. Debora, aldus een verlicht SGP-er, was een profetes en richteres. “Zij richtte te dier tijd Israël”, zo staat er geschreven. Dus ook vrouwen mogen volgens de bijbel een bestuursfunctie uitoefenen, concludeerde deze SGP-er, naar ik meen wethouder te Katwijk. Maar zo simpel bleek het toch niet te liggen. Debora – aldus kreeg de spreker tegengeworpen – werd door God geroepen omdat er op dat moment in Israël geen man beschikbaar was! Bovendien bleek er een man (Barak) nodig om Gods bevelen uit te voeren. Daarmee liet de progressieve wethouder zich overigens niet afschepen. Hij bracht in herinnering dat er tijdens het bewind van koning Josia een profetes was (haar naam is mij ontschoten), terwijl er te dien dage ook diverse mannelijke profeten waren. Ik bedoel maar. Op dit hoogtepunt van de discussie kwam tot mijn spijt de EO-interviewer tussenbeide, zodat ik dit argument niet op volle waarde heb kunnen schatten. Ik voel het meest voor het standpunt van NRC Handelsblad: de SGP mag vinden wat ze wil, maar wel ongesubsidieerd. Maar zo eenvoudig liggen de zaken natuurlijk niet. Minister Remkes gaat de vraag of de SGP voor staatssubsidie in aanmerking komt, voorleggen aan de Hoge Raad.
Fractieleider Bas van der Vlies houdt de moed er voorlopig in. De offerbereidheid van de SGP-leden is vermaard. Daarbij komt dat ook een eventueel intrekken van overheidssubsidie – ik citeer – ‘valt onder het beslag van zondag 9 en 10’. Met deze mysterieuze formulering wordt bedoeld dat alles wat een mens overkomt volgens de catechismus is ‘voorbeschikt’; niets gebeurt ‘bij geval’.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In 1967 vertelde Volkskrant-journalist Henri Faas een anekdote over de SGP, die destijds een warm voorstander was van de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. “Enkele Zuid-Afrikaanse journalisten die Nederland bezochten om medestanders te zoeken, sprongen verblijd op toen ze van de SGP hoorden. Zij gingen meteen naar het huis van fractievoorzitter Van Dis, waar zij de schok van hun leven kregen, want de deur werd opengedaan door een donkere Surinaamse, die mevrouw Van Dis bleek te zijn. Later had Die Burger een grote kop: “Nederlander met Bruin Vrou Steun Apartheid’. Het Zuid-Afrikaanse blad citeerde Vrij Nederland, dat aan de heer Van Dis gevraagd had of mevrouw Van Dis ook voor apartheid was. De heer Van Dis schijnt toen gezegd te hebben: “As nie-blanke is sy natuurlijk nie daarvoor nie. Ons praat nie daaroor nie”. Over dit SGP-standpunt nu fractieleider Bas van der Vlies in Trouw: “Ik denk niet dat u in mijn kringen nog iemand kunt aantreffen die het opneemt voor apartheidspolitiek. Dat is een ongeluk geweest. Een hardnekkig ongeluk.” (Bekering blijft dus mogelijk! H.Mo.)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tot slot nog een troostrijk advies voor bekommerde computersgebruikers, gelezen in Trouw:
“Als g’in nood gezeten/ geen uitkomst ziet/ wil dan nooit vergeten/ Control – Alt – Delete”

[1]           De EO-presentator onthulde nog dat de algemeen secretaris van de SGP woont in Ridderkerk en wel in de Clara Wichmannstraat. Hij voegde er ondeugend aan toe dat de functionaris niet overwoog te verhuizen.

Categorieën:Overdenkingen