Ter overdenking 327

Wie waren de voorouders van Jezus?
Vorige week ben ik met Ank naar het Belastingmuseum geweest – het pand blijft trekken – voor de opening van een expositie van kerstgroepen en kerststallen uit alle werelddelen. Het geheel was knap en gevarieerd samengesteld. Een theoloog, tevens belastingjurist bij de gemeente Rotterdam, hield een causerie om het verband tussen belastingen en het kerstverhaal toe te lichten. Dit verhaal, waarop nog wel iets viel af te dingen, zal ik de lezer besparen.
Wel verstoutte ik mij de inleider te bevragen over zijn visie op de historiciteit van de kindermoord te Bethlehem. In de door de Joodse geschiedkundige Flavius Josephus opgestelde ca. honderd bladzijden tellende lijst van door Herodes gepleegde misdaden, ontbreekt namelijk het ombrengen van ‘de onnozele kinderen’. De spreker gaf geen krimp en hield het toch maar op het bijbelverhaal. Ik heb hem toen maar niet verder gevraagd, want het was een aardige man.
De kindermoord, de ster die ten behoeve van astrologen bleef stilstaan boven het huis waar Jezus was geboren, de vlucht naar Egypte enzovoort, lijken te zijn bedacht om Jezus theologisch krediet te geven door middel van ‘uitgekomen profetieën’ en mythologie.
Echt onlogisch wordt het als we ons verdiepen in de afstamming van Jezus volgens de bijbelse gegevens. In de vrouwelijke lijn is die eenvoudig. Moeder Maria zou een dochter zijn van een zekere Jochim en Anna. Dit staat in het apocriefe evangelie van Jacobus. Deze veronderstelde grootouders van Jezus worden sinds de 6e eeuw als heiligen vereerd op 26 juli. (Ik vier het doorgaans niet-op-de-dag-zelf)
Ingewikkelder lijkt de afstamming van Jezus in de mannelijke lijn. De joodse geleerde David Flusser vestigt de aandacht op de twee stambomen van Jezus in de bijbel (Mattheüs 1, vers 2-16 en Lucas 3, vers 23-38). Volgens beide genealogieën stamt Jozef – en niet Maria – van koning David af. Merkwaardig is verder dat beide stambomen van Jozef zich juist in de evangeliën bevinden die ook het verhaal van de maagdelijke geboorte van Jezus bevatten. Licht ironisch merkt David Flusser op: “Het ziet er dus naar uit dat beide evangelisten de ongerijmdheid tussen de afstamming van David via Jozef enerzijds, en een geboorte zonder tussenkomst van een aardse vader anderzijds, niet is opgevallen.”
Curieus is ook dat beide geslachtsregisters alleen van Abraham tot David met elkaar in overeenstemming zijn. Dit wijst er volgens Flusser op dat beide stambomen van Jezus geconstrueerd zijn met de bedoeling de Davidische afstamming van Jezus te bewijzen. Mattheüs vermeldt dat er van Abraham tot David veertien geslachten zijn, van David tot de babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Jezus ook weer veertien geslachten (14 is een veelvoud van 7; geen toeval!). Lucas 3 laat de stamboom van Jezus terugwerken tot Adam en God. De opsomming eindigt daar namelijk met: “…den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.” “Vanaf Adam gerekend staat Jezus op de 77e plaats”, lees ik bij Dr. Labuschagne in zijn boekje ‘Vertellen met getallen’. En hij voegt daaraan toe: “11 maal 7 is de volheid in haar meest omvattende vorm.” Duidelijk is dat de bijbelschrijvers bezig zijn geweest met een soort literaire, rekenkundig ondersteunde stamboom. Komisch dat bewoners van de Veluwe en miljoenen Amerikaanse staatsburgers menen hieruit te kunnen afleiden in welk jaar God de mens heeft geschapen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toppunt van secularisatie
Een vader loopt met zijn zoon door de Kalverstraat. Ze komen langs een kerkgebouw en het jongetje zegt: ‘Hé, in de kerk doen ze ook al aan kerst!’ (NRC Handelsblad)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cryptogrammatische omschrijvingen
Religieuze groepering waar de mensen nog steeds allergisch voor zijn: KATHAREN
Misstap op de deel: ERFZONDE
Het is voor de carrière van een vrouw niet bevorderlijk zoveel inkijk te hebben: GLAZEN PLAFOND
Misdaden: WITTEBOORDENCRIMINALITEIT

Categorieën:Overdenkingen