Ter overdenking 360

Kerkelijke actualiteiten
Hans Küng, de dissidente Duitse theoloog, schreef deze week in de Süddeutsche Zeitung dat de katholieke kerk op dit moment ‘de ernstígste crisis sinds de Reformatie’ doormaakt. Hij wees erop dat de pogingen om de seksuele vergrijpen van priesters te verdoezelen, werden aangestuurd door de Congregatie voor de geloofsleer onder leiding van kardinaal Ratzinger, de huidige paus dus. Nog in 2001 bepaalde Ratzinger in een brief aan de bisschoppen dat klachten over misbruik door priesters niet naar buiten mochten worden gebracht. Op het schenden van het ‘pontificaal geheim’ stonden strenge straffen, aldus Küng. ‘Terecht eisen velen nu een persoonlijk excuus van de toenmalige kerkleiders en de huidige paus.’ Küng concludeert dat de paus niet is opgewassen tegen de grote uitdagingen van deze tijd.
Zou de paus moeten aftreden? Die vraag wordt door de evolutiebioloog en seculier humanist Richard Dawkins in sarcastische bewoordingen ontkennend beantwoord. Een fragment: “Zoals het College van Kardinalen moet hebben ingezien toen zij hem verkozen, is hij (de paus, H.Mo.) perfect – ideëel – gekwalificeerd om de rooms-katholieke kerk te leiden. Een sluw grijnzende oude schurk in een jurk, die tientallen jaren achter de schermen complotteerde voor de baan die hij nu bekleedt; een man die denkt dat hij onfeilbaar is en dat laat merken; een man wiens verkondiging van wetenschappelijke onwaarheden verantwoordelijk is voor de dood van talloze aids-slachtoffers in Afrika; een man wiens eerste aandrang wanneer zijn priesters met de broek omlaag worden betrapt is deze schandalen in de doofpot te stoppen en de jonge slachtoffers tot zwijgen te doemen: in het kort, precies de juiste man op de juiste plaats.”
Minder sarcastisch maar wel trefzeker diende Max Pam in de Volkskrant (25-03-2010) de Heilige Vader van repliek, toen deze een mager excuus aan de misbruikslachtoffers besloot met het woord van Jezus: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Zie Johannes 8:1-11. De schriftgeleerden confronteerden Jezus in de tempel met een vrouw die overspel had gepleegd en volgens de wet van Mozes diende te worden gestenigd. Jezus wilde daar niets van weten en sprak de bekende woorden: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.”
Nadat de omstanders waren afgedropen, zei Jezus (tekst Statenvertaling): “Vrouw, waar zijn deze uwe beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand Heere! En Jezus zeide tot haar: Zoo veroordeel ik u ook niet: ga henen en zondig niet meer!”
Max Pam, welbespraakt ongelovige, wijst erop dat Jezus opkwam voor het slachtoffer, terwijl de paus vooral is opgekomen voor de daders. Het zou wat zijn – aldus Max Pam – als een misdadiger in de rechtszaal ineens zou opstaan en zou roepen: ‘Wie zonder zonde is werpe de eerste steen!’ Dat kunnen alleen de rechters doen of de slachtoffers. En dat geldt natuurlijk ook voor de paus als vertegenwoordiger van een organisatie die de misdrijven heeft begaan. Niet de paus behoort het woord van Jezus aan te halen, maar de slachtoffers van zijn kerk. Het is slechts aan hen voorbehouden om diezelfde kerk absolutie te geven. Alleen de goddelijke rechter van hierboven zou hun oordeel nog kunnen overrulen.

Staatkundig Gereformeerd divertimento
Gelukkig zorgde de SGP deze week nog voor uniek vertier. De Hoge Raad besliste dat de SGP vrouwen niet van passief kiesrecht mag uitsluiten, een uitspraak waar de mannenbroeders de consequenties nog niet van kunnen overzien. Bijzonder was wel dat ook hun echtgenotes er niet blij mee waren, zoals 15 april bleek uit een door de EO verzorgde Netwerk-reportage. Ontroerd toonden de dames de tegeltjes waarop zij hun visie in voor ieder begrijpelijke bewoordingen kenbaar hadden gemaakt: LIEVER HET AANRECHT DAN HET KIESRECHT. Voor mij was de winnende tegel: MET EEN VROUW IN DE PARTIJ IS HET EINDE NABIJ. Zo kom je toch altijd weer bij de apocalyps terecht en zo hoort het ook.

Categorieën:Overdenkingen